top of page
Σχολή Χορού Κερβανίδου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Σχολή Χορού συλλέγει από αυτόν που υπογράφει ή υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής απλά προσωπικά δεδομένα, ενδεικτικά όπως

 Α) Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, μητρώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου) και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της, την ταυτοποίησής σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, και την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας, και κυρίως για την προσφορά όσο το δυνατόν καλύτερα των υπηρεσιών.

            Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων και των δράσεων μας,  την ενημέρωση των μαθητών, γονέων, κηδεμόνων, σχετικά με τα  μαθήματα,  αλλαγές ωραρίου, ακύρωση μαθημάτων και διάφορα άλλα.

            Β) Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών.

                        Δηλώνουμε ρητά ότι δεν διαβιβάζουμε, εκχωρούμε, πωλούμε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο.

            Η Σχολή Χορού χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την εγγραφή και ένταξη των μαθητών μας στα τμήματα διδασκαλίας, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης αυτών και τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, εκδηλώσεις και δράσεις της σχολής, και την ενημέρωσή σας για αυτά με αποστολή ανακοινώσεων και πληροφοριών για τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής τους.

            Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και  ηλεκτρονικά και να καταχωρούνται στο σύστημα της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποθηκεύονται δε για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχτηκαν. Ενδέχεται να αποθηκευτούν ακόμη και μετά το τέλος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων εκατέρωθεν.

            Διαβιβάζουμε δε τα στοιχεία αυτά σε τρίτους/συνεργάτες μας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Ενδεικτικά αναφέρονται: Για φορολογικούς λόγους που αφορούν την πληρωμή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας και έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή και πράξη σε συνεργαζόμενους λογιστές/λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία καθώς και παρόχους πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την επεξεργασία πληρωμής εκ μέρους τους με χρήση καρτών. Για λόγους αποκλειστικά της εύρυθμης λειτουργίας της σχολής σε υπαλλήλους της γραμματείας και σε δασκάλες, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση σας για λόγο την απρόσκοπτη φοίτηση των μαθητών .

            Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενδέχεται να έχουμε έννομη υποχρέωση να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

            Στο πλαίσιο επίσης της νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση, να διαβιβάζουμε τα απολύτως προσωπικά δεδομένα σας για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

             Η Σχολή Χορού δύναται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο των μαθητών στις εν γένει δράσεις και προγράμματά μας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατόν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας ή ακόμη να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικά έντυπα που εκδίδει η Σχολή και διανέμει στους γονείς και στους μαθητές. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε την χρήση αυτών, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες/βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε ενημερωτικά έντυπα, web site κλπ της σχολής, των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων σε εμφάνιση των μαθητών σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο, με έξοδα του αιτούντα, και όχι την καταστροφή λήψης τους.

            Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

            Επίσης, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδεικτικά: δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διαθέτει, τηρεί και επεξεργάζεται η Σχολή δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, όταν η τήρηση αυτών από τη Σχολή δεν είναι απαραίτητη, δικαίωμα ανάκλησης τη συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία αυτών, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους σε περίπτωση διαφωνίας  σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

bottom of page